pa lang xich may nen khi nhap khau may nen khi chinh hang